ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ACTIS JURA BV

Algemene bepalingen

1. Actis Jura BV gevestigd en kantoorhoudend te Groningen aan de Bornholmstraat 76 verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Actis Jura BV is nimmer tot acceptatie van een incasso-opdracht verplicht. Acceptatie komt uitsluitend tot stand door middel van een schriftelijke bevestiging daarvan door Actis Jura BV.

Incasso-opdrachten

3. Bij het verstrekken van een incasso-opdracht aan Actis Jura BV dient in ieder geval aan de volgende
voorwaarden te worden voldaan:
a. de debiteur dient een vaste woon- of verblijfplaats in binnen- of buitenland te hebben.
b. de vordering mag niet afhankelijk zijn van een nog niet vervulde tegenprestatie.
c. de opdrachtgever moet zijn vorderingsrecht kunnen bewijzen.

4.
a. Tegelijk met de incasso-opdracht is de opdrachtgever verplicht aan Actis Jura BV ter hand te stellen: een
recente specificatie van de geldvordering, zo mogelijk een schriftelijke opdrachtbevestiging of ieder ander
bewijsstuk betreffende de geldvordering alsmede alle correspondentie met betrekking tot de geldvordering.
b. De opdrachtgever zal zich na het verstrekken van de incasso-opdracht onthouden van verdere contacten
met de debiteur. De opdrachtgever zal dan met name niet meer corresponderen met, onderhandelen met of
rechtsmaatregelen nemen tegen de debiteur. Indien de debiteur contact opneemt met de opdrachtgever, dan
dient de opdrachtgever de debiteur onverwijld naar Actis Jura BV te verwijzen.

5. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen ingevolge artikel 4 op enig moment niet behoorlijk nakomt, is Actis Jura BV gerechtigd dit aan te merken als een belemmering volgens artikel 15 van deze algemene
voorwaarden.
Actis Jura BV is dan gerechtigd onmiddellijk haar werkzaamheden ingevolge deze incasso-overeenkomst op te schorten en/of opgeschort te houden, zolang zij nodig oordeelt.

Verplichtingen van Actis Jura BV

6. Actis Jura BV zal de haar verleende opdracht met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Actis Jura BV
sluit daarbij iedere aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan door handelen harerzijds en/of personen of
lichamen die door Actis Jura voor de opdracht zijn ingeschakeld.

7. Actis Jura BV zal trachten de volgende bedragen te incasseren:
a. (Restant van de) hoofdsom.
b. Wettelijke rente (art. 6:119 BW) of overeengekomen vertragingsrente.
c. Verschotten en incassokosten, voor zover de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever dit toelaten
en/of die zijn overeengekomen, dan wel ingeval van een gerechtelijke procedure voor zover deze
verschotten en kosten door de rechter vastgesteld.

8. Behoudens wettelijke verplichtingen ten opzichte van personen en/of lichamen die door Actis Jura BV
voor de opdracht zijn ingeschakeld, is Actis Jura BV voor het overige tot geheimhouding jegens derden
verplicht van al hetgeen haar zowel van de opdrachtgever als van derden ter kennis komt.

Volmachten van Actis Jura BV

9. De opdracht omvat de onbeperkte volmacht aan Actis Jura BV om namens opdrachtgever datgene te doen wat naar het oordeel van Actis Jura BV in het kader van de opdracht wenselijk en/of noodzakelijk is.
In het bijzonder is Actis Jura BV bevoegd bij incasso-opdrachten de debiteur voor een door Actis Jura BV
te bepalen termijn uitstel van betaling te verlenen en/of met de debiteur een betalingsregeling overeen te
komen, die in de gegeven situatie door Actis Jura BV redelijk wordt geacht, dan wel als uiterst haalbaar
wordt beschouwd. Tevens is Actis Jura BV gerechtigd uittreksels en informatie met betrekking tot de
debiteur in te winnen. Actis Jura BV is bovendien naar eigen beoordeling gerechtigd te procederen en
daartoe zo nodig een advocaat van haar keuze in te schakelen. Voorts is Actis Jura BV gemachtigd naar
eigen inzicht gebruik te maken van deurwaarders en rolwaarnemers alsmede op te treden namens
opdrachtgever in een faillissement of surséance van de debiteur. Voor wat betreft in het buitenland
gevestigde debiteuren is Actis Jura BV voor zover zij dat noodzakelijk acht, gerechtigd, van een door haar
in het betreffende land in te schakelen derde(n) van eigen keuze gebruik te maken, die voor zover nodig
door Actis Jura BV gemachtigd wordt/worden. De kosten van dergelijke handelingen blijven altijd voor
rekening en risico van de opdrachtgever.
Alle handelingen dienen echter in redelijke verhouding te staan tot de haalbaarheid en de omvang van de vordering.

10.
a. Actis Jura BV is nimmer verplicht namens de opdrachtgever te procederen. Actis Jura BV zal in het
kader van de opdracht uitsluitend over gaan tot het starten van een procedure, indien zij dit wenselijk en/of
noodzakelijk en/of haalbaar acht.

b. Actis Jura BV is nimmer gehouden zich namens de opdrachtgever in een procedure te stellen welke direct of indirect voortvloeit uit een opdracht en wordt geëntameerd door een ander dan Actis Jura BV. De kosten van een dergelijke procedure blijven altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

c. Indien Actis Jura BV en de opdrachtgever over de wenselijkheid en/of haalbaarheid en/of noodzakelijk-heid ten aanzien van een procedure van mening verschillen, zal dit geschil dwingend worden beslecht door een door Actis Jura BV aan te wijzen advocaat zulks met uitsluiting van ieder andere rechtsgang. De hieruit
voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van Actis Jura BV. Indien de opdrachtgever van deze
mogelijkheid gebruik wil maken is hij verplicht zulks schriftelijk kenbaar te maken binnen drie weken nadat Actis Jura BV de opdrachtgever per brief heeft laten weten niet te zullen procederen.

d. De uitkomst van een hiervoor onder 10a bedoelde door Actis Jura BV gevoerde procedures is voor risico
van de opdrachtgever. Een eventuele kostenveroordeling komt voor rekening van de opdrachtgever.

Bepalingen met betrekking tot betalingen

11. Ten opzichte van de debiteur strekken betalingen in mindering op:
a. de rente
b. de hoofdsom
c. de al dan niet door een gerechtelijke instantie vastgestelde door de debiteur verschuldigde kosten

12. Ten opzichte van de opdrachtgever worden betalingen als volgt toegerekend:
a. de door Actis Jura BV gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten
b. de aan Actis Jura BV toekomende incassokosten dan wel op overige met de opdrachtgever te verrekenen
kosten of honoraria
c. de aan de opdrachtgever toekomende aanspraken
d. de aan derden toekomende aanspraken

l3. Als betaling, na het verstrekken van een opdracht waarop de overeengekomen tarieven van toepassing
zijn wordt aangemerkt:
a. ieder door Actis Jura BV geïncasseerd bedrag
b. betreffende incasso-opdrachten, tevens betalingen door of namens debiteur al dan niet rechtstreeks aan de opdrachtgever verricht
c. voorts retour ontvangen goederen in welk geval de waarde wordt vastgesteld op basis van de oorspronke-
lijke factuurprijs
d. iedere creditering zijdens de opdrachtgever
e. ieder tenietgaan van het vorderingsrecht van de opdracht-
gever op de debiteur op welke wijze dan ook, zodanig dat de opdrachtgever niet meer rechthebbende is op
de aan Actis Jura BV ter incasso opgedragen geldvordering op de debiteur.

14. Actis Jura BV is gerechtigd om alle geldvorderingen die Actis Jura uit welke hoofde dan ook op de
opdrachtgever heeft onmiddellijk en zonder nadere schriftelijke aankondiging te verrekenen met de door
Actis Jura BV in het kader van de incasso-overeenkomst ontvangen gelden.

15. Indien de opdrachtgever een geldvordering zelf en zonder toestemming van Actis Jura BV regelt, de
incassowerkzaamheden belemmert of de opdracht beëindigt zonder toestemming van Actis Jura dan is de
opdrachtgever 15% incassoprovisie verschuldigd over het volledige bedrag van de geldvordering.

16. Alle onverhoopt ten laste van Actis Jura BV gekomen verschotten en kosten van derden gemaakt in
procedures bedoeld als in artikel 9 en artikel 10a worden steeds onverwijld aan de opdrachtgever in
rekening gebracht en zijn dientengevolge ook onmiddelijk door de opdrachtgever verschuldigd aan Actis
Jura BV zulks met inachtneming van artikel 19 van deze voorwaarden.

17.Actis Jura BV zal binnen redelijke grenzen trachten ten behoeve van de opdrachtgever zoveel mogelijk
alle kosten te verhalen op de debiteur.

Slotbepalingen

18. Actis Jura BV behoudt zich het recht voor de opdracht zonder opgaaf van redenen en zonder inachtne-
ming van een opzegtermijn te beëindigen, dan wel of niet tot het overgaan van rechtsmiddelen, indien dit
naar haar oordeel niet verantwoord is. In geval van verschil van mening hieromtrent tussen opdrachtgever
en Actis Jura BV is artikel 10c van overeenkomstige toepassing.

19. Alle declaraties van Actis Jura BV dienen betaald te worden binnen 14 dagen na de faktuurdatum.
Wordt binnen die termijn niet betaald, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling vanaf de
factuurdatun verschuldigd een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente, incassokosten en reële schade.

20. De overeenkomst tussen Actis Jura BV en de opdrachtgever eindigt voorts indien de opdrachtgever:
-in staat van faillissement wordt verklaard danwel niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet aan Actis
Jura BV, zulks dan naar keuze van Actis Jura BV.
-ondanks een verzoek van Actis Jura BV niet binnen een redelijke termijn contact opneemt met Actis Jura
BV.
-indien de opdrachtgever van incasso niet rechthebbende blijkt te zijn op de vordering, althans daarvoor niet kan instaan.
-aan hem voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend.
-Actis Jura BV zal in deze gevallen nimmer tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden zijn.

21. Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de tarieftoepassing, de declaratie of verrichte
werkzaamheden dient hij bezwaren binnen 10 dagen na ontvangst van de afrekening van Actis Jura BV per
aangetekend schrijven kenbaar te maken. Klachten die niet binnen deze termijn aldus kenbaar gemaakt zijn
worden niet in behandeling genomen.

22. Iedere toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden is
uitgesloten.

23. Op alle met Actis Jura gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Eventuele
geschillen worden uitsluitend gebracht voor de bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen,
onverminderd de bevoegdheid van Actis Jura zich te wenden tot de rechter die zonder vorenstaand beding
bevoegd zou zijn van een rechtsvordering kennis te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Groningen.

Groningen 22 mei 1996

Heeft u een brief ontvangen?

u kunt meteen betalen door hieronder op het betreffende knop te drukken.

Voor vragen en/of antwoorden kunt u terecht bij onze F.A.Q. of stel gewoon een vraag door ons formulier in te vullen.

Direct betalen Vraag & Antwoord Stel uw vraag

Voor opdrachtgevers

U kunt een test incasso door ons laten uitvoeren door op "Probeer nu" te klikken of wordt meteen klant.

Inloggen Klant worden Probeer nu!

Contactgegevens

Postbus 2648
9704 CP Groningen
Tel: 050-7501570
Fax: 050-7501571
incasso@actisjura.nl