Vraag & Antwoord

 1. Probeer zoveel mogelijk alleen zaken te doen met klanten die kunnen en willen betalen.
 2. Goede algemene voorwaarden kunnen onduidelijkheid voorkomen.
 3. Direct en duidelijk factureren na een afgeronde klus of geleverd product.
 4. Bel de debiteur om te vragen wanneer u de betaling kunt verwachten.
 5. Na het verstrijken van de termijn van de factuur kunt u een rekeningoverzicht sturen naar de klant.
 6. Stuur een herinnering naar uw klant.
 7. Bel uw herinneringsbrief na.
 8. Stuur een laatste aanmaning waarin u alvast aankondigt dat u ons incassobureau gaat inschakelen.
Pre-incasso bij Actis Jura zijn maatregelen die u zelf kunt treffen voordat u overschakelt op een officieel incassoproces. Voor onze klanten hebben wij een digitale sticker beschikbaar die u op uw website kunt plaatsen. Hiermee geeft u een duidelijk signaal dat u serieus werk maakt van uw vordering en het zet de debiteuren in beweging. Link:

In de buitengerechtelijke fase wordt getracht de wanbetaler te laten betalen zonder tussenkomst van de rechter.

Incasso via de buitengerechtelijke fase is vaak beter voor het behoud van uw klantrelatie en brengt minder kosten met zich mee dan een gerechtelijke incasso.

Onder de buitengerechtelijke fase valt het versturen van incassobrieven, het voeren van telefoongesprekken, het treffen van betalingsregelingen en het oplossen van eventuele disputen met debiteuren.

Vaak leidt deze fase tot een oplossing: de klant heeft de openstaande factuur volledig of deels betaald, of er is een betalingsregeling afgesproken.

Het kan natuurlijk gebeuren dat u een onbetaalde factuur bij ons indient en uw klant in de tussentijd alsnog betaalt. Het dossier wordt dan kosteloos bij ons gesloten.
Actis Jura probeert in alle gevallen de gemaakte kosten te verhalen op de debiteur. Onze incassodiensten zijn gratis voor onze opdrachtgevers, zodat u nooit met onverwachte kosten wordt geconfronteerd.

Dagvaarding
De gerechtelijke fase begint met het opstellen en versturen van een dagvaarding. In de dagvaarding wordt de debiteur opgeroepen om op een bepaalde datum te verschijnen voor de rechter. In de dagvaarding staat natuurlijk ook om welke vordering het gaat en waarom wij van mening zijn dat de debiteur moet betalen. Ook verzoeken wij de rechter om de debiteur te veroordelen tot betaling van de proceskosten.

Conclusie van Antwoord
De debiteur kan vervolgens kiezen om fysiek voor de rechter te verschijnen op de opgeroepen datum maar kan ook schriftelijk reageren. Deze schriftelijk reactie heet een Conclusie van Antwoord. Hierin laat de debiteur aan de rechter weten waarom hij van mening is, dat hij de vordering niet hoeft te betalen.

Conclusie van repliek en dupliek
Soms wordt de eiser nogmaals in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren op de Conclusie van Antwoord. Dit wordt een Conclusie van Repliek genoemd. Waarna de gedaagde op zijn beurt weer kan reageren met een Conclusie van Dupliek.

Comparitie van partijen
Ook kan de rechter bevelen dat beide partijen voor het gerecht moeten verschijnen. De bedoeling hiervan is om meer inlichtingen over de zaak te verkrijgen of te proberen de partijen tot een vergelijk te laten komen. De partijen kunnen dan onder leiding van de rechter proberen tot een schikking te komen. Dit is natuurlijk alleen mogelijk indien beide partijen hiervoor open staan.

Vonnis
Mocht de gehele schriftelijke procedure zijn doorlopen en beide partijen staan niet open voor een schikking zal er vonnis worden gewezen. Reageert de gedaagde in het geheel niet en komt hij ook niet op de zitting dan zal de rechter de gedaagde bij verstek veroordelen.

Bij de vraag welke rechtbank bevoegd is om een geschil te behandelen, wordt onderscheid gemaakt tussen de absolute en relatieve competentie. De absolute competentie bepaalt welke rechter in eerste instantie bevoegd is. De relatieve competentie heeft te maken met de regio waar het geschil voor de rechter gebracht moet worden.

Absolute competentie
Alle geschillen rondom vorderingen tussen burgers onderling worden in eerste instantie voorgelegd aan de kantonrechter of de rechtbank. Tot € 25.000 is de sectie kanton van de rechtbank bevoegd. Bij de kantonrechter is geen advocaat noodzakelijk. Daarom neemt Actis Jura alleen vorderingen aan tot € 25.000 (inclusief buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente).

Relatieve competentie
In beginsel is de woonplaats van de gedaagde bepalend. Tenzij het gaat om huurzaken dan is de plaats waarin het gehuurde zich bevindt bepalend.

De executiekosten zijn de kosten van een deurwaarder die gemaakt worden om een vonnis uit te voeren (executeren). Hieronder vallen de kosten van het betekenen van het vonnis aan de debiteur, het beslagleggen op goederen van de debiteur, het organiseren van een openbare verkoop enzovoort. Deze kosten zijn afhankelijk van de door de deurwaarder daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden en kunnen daarom per incasso variëren.

De executiekosten worden in beginsel op de debiteur verhaald. Mocht de debiteur geen verhaal bieden dan hebben wij afspraken met de deurwaarder voor een kostenbeperking. U komt dan ook nooit voor onverwachte hoge kosten te staan.

Actis Jura hanteert het principe, dat de incassoprocedure voor de opdrachtgever gratis is. Wij berekenen geen dossierkosten en verkopen geen abonnementen. De volgende spelregels worden gehanteerd:

 1. Incasseren wij niets, dan betaalt u ook niets,
 2. Incasseren wij wel, dan betaalt u geen kosten, omdat wij alles incasseren bij de nalatige klant.
 3. Incasseren wij gedeeltelijk, dan betaalt u alsnog geen incassokosten en komen de binnengekomen gelden aan u toe.

De enige kosten die wij bij u in rekening brengen zijn de externe kosten in een gerechtelijke procedure, te weten de deurwaarderskosten en griffiekosten.

Voor opdrachtgevers

U kunt een test incasso door ons laten uitvoeren door op "Probeer nu" te klikken of wordt meteen klant.

Inloggen Klant worden Probeer nu! Vraag & Antwoord